കെ. ജയകുമാർ
ദിവസവും വായനദിനമാക്കുക
ഒരു ജീവിതത്തിൽ അനേകം ജീവിതങ്ങൾ അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വായനയെന്ന മഹാത്ഭുതം അവസരം തരുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിനും വികാരങ്ങൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും...