സ്വർണ്ണ വില കൂടി, ഗ്രാമിന്​ 2755 
Gold: 
2 775.00
Silver: 
39.20
Pure Gold: 
2 775.00